ŽP ŠPORT Podbrezová, a.s. (ďalej len „ŽP ŠPORT“) Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová, IČO 36033944 vydáva podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na stretnutia I. ligy, Slovenského pohára, prípravné a medzinárodné zápasy vo futbale (ďalej len „podujatie“) organizované ŽP ŠPORT-om na futbalovom štadióne Kolkáreň, Smrekova 3, 976 81 Podbrezová (ďalej len „športové zariadenie“).

Účelom Organizačného a návštevného poriadku športového podujatia je zabezpečiť bezpečnosť, ochranu práv a slobôd, ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti, životného prostredia, majetku účastníkov podujatia a ochranu športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené. Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.


ORGANIZAČNY PORIADOK ZP.pdf
 
 

Sektor